Záznam z prieskumu trhu

 1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:         A-JORVIK s.r.o.
 2. Predmet zákazky:                                                      inštalácia fotovoltických systémov na výrobu elektrickej energie s výkonom 39,60 kWp
 3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)    stavebné práce
 4. Kód CPV:                                                                    45000000-7 - Stavebné práce
 5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           44 348,38 EUR bez DPH
 6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:                      Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – A-JORVIK s.r.o., NFP310040CTK7
 7. Operačný program:                                                     kvalita životného prostredia
 8. Spôsob vykonania prieskumu trhu[1]:                        e-mail
 9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk[2]:    najnižšia cena celkom za predmet zákazky bez DPH
 1. zoznam oslovených dodávateľov[3] :

Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

Oprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie)

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet zákazky[4]

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (áno/nie)

Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Prijatá ponuka: áno/nie

VHS Stavservis s.r.o.

31.01.2023

e-mail

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

áno

MELTECH s.r.o.

31.01.2023

e-mail

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

áno

STEMMER & KÁZMÉR s.r.o.

31.01.2023

e-mail

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

áno

 1. zoznam predložených ponúk[5]:

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku

Dátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia

Návrh na plnenie kritéria[6]

Vyhodnotenie splnenia podmienok[7]

Poznámka

VHS Stavservis s.r.o., Železničná ul. 6,  990 01 Veľký Krtíš

08.02.2023, 11:55/

13.02.2023, 8:34

43 730,00 EUR bez DPH

spĺňa podmienky účasti

 

MELTECH s.r.o.,
Školská 381/14, 946 32 Marcelová

09.02.2023, 15:28/

13.02.2023, 8:34

44 072,80 EUR bez DPH

spĺňa podmienky účasti

 

STEMMER & KÁZMÉR s.r.o.
Ružová 627/22,  929 01 Dunajská Streda

09.02.2023, 16:51/

13.02.2023, 8:35

43 048,00 EUR bez DPH

spĺňa podmienky účasti

 

 1. zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení[8]:

Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na internetovú stránku

(ak relevantné)

Identifikovaná suma/hodnota kritéria

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
 1. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  .............................................................
 2. Identifikácia úspešného uchádzača:                                       STEMMER & KÁZMÉR s.r.o.
 3. Cena úspešného uchádzača[9] :                                                 43 048,00 EUR bez DPH
 4. Spôsob vzniku záväzku[10]:                                                       Zmluva o dielo
 5. Podmienky realizácie zmluvy[11]:                                         Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 30.11.2023 , Miesto stavby: Záhradná ulica 126, 93021 Jahodná, k. ú. Jahodná, parc. č.: 3/10
 6. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:              Attila Mészáros , poverená osoba
 7. Miesto a dátum vykonania prieskumu:                                 v Husinej,dňa 13.02.2023
 8. Prílohy[12]:

 

 



[1] Uviesť aký:    a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).

[2] Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.

[3] Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk)

[4] Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

[5] Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

[6] napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.

[7] Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

[8] Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.

[9] Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.

[10] Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

[11] Lehota plnenia a miesto realizácie.

[12] Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.